sherri阿努萨拉117

3124
0
2013-07-12
教练头像
饶秋玉
练习强度:2级
课程内容:拜日系列 站立系列  神猴(Hanumanasana) 蝎子倒立(Pincha mayurasana) 鸽子式(Kapotanasana) 半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana) 蝗虫式(Salabhasana) 弓式(Dhanurasana)  轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana) 坐角式(Upavistha Konasana) 单腿锁腿式(Eaka Pada Apanasana) 单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana)  摊尸式放松