sherri阿努萨拉115

1697
0
2013-06-28
教练头像
饶秋玉
与sherri阿努萨拉116一样,强度不同。
练习强度:2级
课程内容:拜日系列 站立系列 手倒立(Adho Mukha Vrksasana)   鸽子式(Kapotanasana)   船式(Navasara)   侧板式(Vasisthasana)  半蛙式(Ardha Bhekasana) 弓式(Dhanurasana)  桥式(Setu Bandhasana)  轮式(Urdhva Dhanurasana)  单腿头碰膝式 摊尸式放松