sherri阿努萨拉114(新馆课)

955
0
2013-11-09
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.2级
课程内容:拜日系列 站立系列 半神猴(Ardha Hanumanasana) 半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana) 苍鹭式(Krounchasana) 船式(Navasara) 骆驼式(Ustrasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana) 坐角式(Upavistha Konasana) 单腿锁腿式(Eaka Pada Apanasana)  单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松