sherri阿努萨拉110

1591
0
2013-05-16
教练头像
饶秋玉
与sherri阿努萨拉111一样,强度不同。
练习强度:2级
课程内容:拜日系列 站立系列 手倒立(Adho Mukha Vrksasana) 龙式开胯 鸽子式(Kapotanasana)  蝗虫式(Salabhasana) 弓式(Dhanurasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana)  坐角式(Upavistha Konasana) 单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松