sherri阿努萨拉108(新馆课)

846
0
2013-11-09
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.2级
课程内容:拜日系列 站立系列 手倒立(Adho Mukha Vrksasana) 半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana) 船式(Navasara) 蝗虫式(Salabhasana) 弓式(Dhanurasana) 卧英雄(Supta Virasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana) 牛面式(Gomukhasana) 摊尸式放松