sherri阿努萨拉103

1845
0
2013-03-31
教练头像
饶秋玉
练习强度:2级
课程内容:拜日系列 站立系列 起跑扭转、手倒立(Adho Mukha Vrksasana)、半神猴(Ardha Hanumanasana)、起跑扭转、 船式(Navasara) 鹤禅式(Bakasana) 卧英雄(Supta Virasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 犁式(Halasana) 束角式(Baddha Konasana)  摊尸式放松