sherri阿努萨拉102

2213
0
2013-03-22
教练头像
饶秋玉
练习强度:2级
课程内容:拜日系列 站立系列  三角扭转 蝎子倒立(Pincha mayurasana) 鸽子式(Kapotanasana) 蝗虫式(Salabhasana) 弓式(Dhanurasana) 侧弓式(Parsva Dhanurasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 犁式(Halasana) 船式(Navasara)  束角式(Baddha Konasana) 坐角式(Upavistha Konasana) 单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松