sherri阿努萨拉101(新馆课)

861
0
2013-11-09
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.2级
课程内容:拜日系列 站立系列 手倒立(Adho Mukha Vrksasana)、半神猴(Ardha Hanumanasana)、起跑扭转、半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana) 船式(Navasara) 卧英雄(Supta Virasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 快乐婴儿式 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 犁式(Halasana) 束角式(Baddha Konasana) 坐角式(Upavistha Konasana) 摊尸式放松