sherri阿努萨拉98

1602
0
2013-03-06
教练头像
饶秋玉
与sherri阿努萨拉99一样,强度不同
主题:稳定和后弯
练习强度:1.5级
课程内容:拜日系列 站立系列 半神猴(Ardha Hanumanasana) 蝗虫式(Salabhasana) 弓式(Dhanurasana)  桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana) 坐角式(Upavistha Konasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 犁式(Halasana) 摊尸式放松