sherri阿努萨拉97

2161
0
2013-02-25
教练头像
饶秋玉
练习强度:2级
课程内容:拜日系列 站立系列 神猴(Hanumanasana) 蝎子倒立(Pincha mayurasana)  半神猴(Ardha Hanumanasana) 鸽子式(Kapotanasana) 蝗虫式(Salabhasana) 骆驼式(Ustrasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana) 束角式(Baddha Konasana) 坐角式(Upavistha Konasana)  摊尸式放松