sherri阿努萨拉96

1928
0
2013-02-19
教练头像
饶秋玉
练习强度:2级
课程内容:拜日系列 站立系列 三角式(Utthita Trikonasana) 手倒立(Adho Mukha Vrksasana) 半神猴(Ardha Hanumanasana) 侧角扭转 鸽子式(Kapotanasana) 船式(Navasara) 卧英雄(Supta Virasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 犁式(Halasana) 束角式(Baddha Konasana) 摊尸式放松