sherri阿努萨拉95(新馆课)

901
0
2013-11-09
教练头像
饶秋玉
主题:通过正位来预防瑜伽伤害 
练习强度:适合初学者  
课程内容:拜日系列 站立系列 侧板式(Vasisthasana)  鸽子式(Kapotanasana) 蝗虫式(Salabhasana) 船式(Navasara) 弓式(Dhanurasana) 骆驼式(Ustrasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana) 坐角式(Upavistha Konasana)  摊尸式放松