sherri阿努萨拉94

2036
0
2013-01-23
教练头像
饶秋玉
与sherri阿努萨拉93一样,强度不同
主题:卷尾骨帮助深度后弯 
练习强度:2级  
课程内容:拜日系列 站立系列 蝎子倒立(Pincha mayurasana) 龙式 半神猴(Ardha Hanumanasana) 鸽子式(Kapotanasana) 蝗虫式(Salabhasana) 弓式(Dhanurasana) 骆驼式(Ustrasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana) 坐角式(Upavistha Konasana) 单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松