sherri阿努萨拉92

2737
0
2013-01-23
教练头像
饶秋玉
练习强度:2级  
课程内容:拜日系列 站立系列 手倒立(Adho Mukha Vrksasana) 半神猴(Ardha Hanumanasana) 鸽子式(Kapotanasana) 半神猴(Ardha Hanumanasana)或神猴(Hanumanasana) 弓式(Dhanurasana) 骆驼式(Ustrasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 前屈 单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松