sherri阿努萨拉91

2181
0
2013-01-11
教练头像
饶秋玉
主题:体位练习疏通经络
练习强度:2级  
课程内容:拜日系列 站立系列 手倒立(Adho Mukha Vrksasana) 龙式 半神猴(Ardha Hanumanasana) 三角头倒立 鸽子式(Kapotanasana) 蝗虫式(Salabhasana) 骆驼式(Ustrasana) 卧英雄(Supta Virasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana) 坐角式(Upavistha Konasana) 半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana) 摊尸式放松