sherri阿努萨拉90(新馆课)

1311
0
2013-11-09
教练头像
饶秋玉
适合初学者
课程内容:拜日系列 站立系列 龙式 半神猴(Ardha Hanumanasana) 侧板变体 鸽子式(Kapotanasana) 半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana) 船式(Navasara) 骆驼式(Ustrasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 犁式(Halasana) 单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松