sherri阿努萨拉88

2473
0
2012-12-05
教练头像
饶秋玉
与sherri阿努萨拉87一样,强度不同
练习强度:2级  
课程内容:拜日系列 站立系列 手倒立(Adho Mukha Vrksasana) 侧板式(Vasisthasana) 半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana) 苍鹭式(Krounchasana) 巴拉瓦伽式(Bharadvajasana) 卧英雄(Supta Virasana) 骆驼式(Ustrasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 头碰膝式(Janu Sirsasana) 半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana) 火炉式  摊尸式放松