sherri实用流瑜伽15

9790
0
2018-02-10
教练头像
饶秋玉

课程主题:开胯 练习 
课程内容:调息   热身   猫式   拜日式 A (Surya Namaskara A)   摩天式   战士二式(Virabhadrasana 2)  反战式   侧角式(Utthita Parsva Konasana)   女神式   侧角式(Utthita Parsva Konasana)    战士一式(Virabhadrasana 1)   树式(Vrksasana)  战式三   龙式   新月式    半神猴(Ardha Hanumanasana)        神 猴(Hanumanasana)     鸽子式(Kapotanasana)    双鸽    单手蛇式(Eka Hasta Bhujasana)    船式(Navasara)     上升腿式     鹤蝉式(Bakasana)     桥式(Setu Bandhasana)      轮式(Urdhva Dhanurasana)   单腿头碰膝式      摊尸式