sherri实用流瑜伽12

11153
0
2017-09-27
教练头像
饶秋玉
课程内容:调息 热身 猫式 拜日式 A (Surya Namaskara A) 战士二式(Virabhadrasana 2) 三角伸展式(Utthita Trikonasana) 双角式(Prasarita Padottanasana) 战士一式(Virabhadrasana 1) 战士三式 半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana) 坐立前曲式(Paschimattanasana) 半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana) 蝗虫式(Salabhasana) 弓式(Dhanurasana) 侧弓式(Parsva Dhanurasana) 坐角式(Upavistha Konasana) 摊尸式