sherri实用流瑜伽11

6697
0
2017-09-26
教练头像
饶秋玉

课程内容:调息   热身   猫式    鸽子式(Kapotanasana)   风吹树式    战士二式(Virabhadrasana 2)    反战式   双角式(Prasarita Padottanasana)    战士一式(Virabhadrasana 1)   树式(Vrksasana)    龙式   单手蛇式(Eka Hasta Bhujasana)    坐立前曲式(Paschimattanasana)     蝗虫式(Salabhasana)     鹤蝉式(Bakasana)    侧弓式(Parsva Dhanurasana)    头碰膝式(Janu Sirsasana)    坐角式(Upavistha Konasana)    摊尸式