sherri实用哈他瑜伽10

10787
0
2017-09-18
教练头像
饶秋玉
课程内容:调息   热身    猫式    拜日式 A (Surya Namaskara A)   战士二式(Virabhadrasana 2)  双角式(Prasarita Padottanasana)   树式(Vrksasana)   半神猴(Ardha Hanumanasana)     半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana)   半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)   反台式(Purvattanasana)   船式(Navasara)     束角式(Baddha Konasana)     桥式(Setu Bandhasana)    轮式(Urdhva Dhanurasana)    双腿背部伸展式    头碰膝    摊尸式