Sherri实用流瑜伽8

6853
0
2017-07-31
教练头像
饶秋玉
课程内容:后弯
课程内容:调息  热身  猫式   拜日式 A (Surya Namaskara A)  战士二式(Virabhadrasana 2) 双角式(Prasarita Padottanasana)  战士一式(Virabhadrasana 1)  战士三式  半神猴(Ardha Hanumanasana)    半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana)    反台式(Purvattanasana)   蝗虫式(Salabhasana)  弓式(Dhanurasana)  束角式(Baddha Konasana)  单腿背部伸展式  摊尸式