Sherri实用流瑜伽5

3919
0
2017-07-31
教练头像
饶秋玉
课程强度:1.5级
课程内容:调息  热身  猫式   拜日式 A (Surya Namaskara A)   战士二式(Virabhadrasana 2) 侧角式(Utthita Parsva Konasana)   双角式(Prasarita Padottanasana)  战士一式(Virabhadrasana 1)  树式  扭转三角伸展式(Parivitta  Trikonasana)  龙式  鸽子式(Kapotanasana)  半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)  船式(Navasara)  桥式(Setu Bandhasana)   轮式(Urdhva Dhanurasana)  肩倒立(Salamba Sarvangasana)   鱼式(Matsyasana)  单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana)  摊尸式