Sherri实用流瑜伽3

5150
0
2017-07-31
教练头像
饶秋玉
课程强度:1.2级,强调呼吸,标准编排建议模仿
课程内容:调息  热身  猫式   拜日式 A (Surya Namaskara A)  战士二式(Virabhadrasana 2)  反战式  战士一式(Virabhadrasana 1)  树式(Vrksasana)    侧角式(Utthita Parsva Konasana)  半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana)   反台式(Purvattanasana)  双腿背部伸展式  船式(Navasara)  骆驼式(Ustrasana)   桥式(Setu Bandhasana)   轮式(Urdhva Dhanurasana)    束角式(Baddha Konasana)   坐角式(Upavistha Konasana)  摊尸式