Sherri流瑜伽166

5590
0
2017-06-05
教练头像
饶秋玉
课程内容:调息  热身  猫式   拜日式 A (Surya Namaskara A)  前曲背部伸展式  战士二式(Virabhadrasana 2)  双角式(Prasarita Padottanasana)  战士一式(Virabhadrasana 1)   战士三式  半神猴(Ardha Hanumanasana)  鸽子式(Kapotanasana)  半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)   船式(Navasara)  上升腿式  桥式(Setu Bandhasana)  轮式(Urdhva Dhanurasana)   肩倒立(Salamba Sarvangasana)  鱼式(Matsyasana)  单腿锁腿式(Eaka Pada Apanasana)  摊尸式