Sherri流瑜伽165

5909
0
2017-05-22
教练头像
饶秋玉
主题:建立根基,保护膝盖。 课程内容:调息  热身  下犬式  鸽子式(Kapotanasana)  前屈背部伸展式  拜日式 A (Surya Namaskara A)  战士二式(Virabhadrasana 2)  侧角式(Utthita Parsva Konasana)  双角式(Prasarita Padottanasana)   幻椅式(Utkatasana)  手倒立(Adho Mukha Vrksasana)  半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)  船式(Navasara)  上升腿式  桥式(Setu Bandhasana)  轮式(Urdhva Dhanurasana)  针眼式  肩倒立(Salamba Sarvangasana)  鱼式(Matsyasana)  摊尸式