sherri Fine正位瑜伽8

6721
0
2017-04-25
教练头像
饶秋玉
课程内容:调息  热身  板式  下犬式  战士二式(Virabhadrasana 2)  加强侧伸展式(ParsvottanasanA)  战士一式(Virabhadrasana 1)  鸽子式(Kapotanasana)  船式(Navasara)  上升腿式  半蛙式(Ardha Bhekasana)  弓式(Dhanurasana)  桥式(Setu Bandhasana)  肩倒立(Salamba Sarvangasana)  简易鱼式(Matsyasana)  单腿卧扭转式(JatharaParivartanasana)  摊尸式