sherri Fine正位瑜伽6

5624
0
2017-03-30
教练头像
饶秋玉
和梵音正位7一样,强度不同
体式强度:1.8级
课程内容:调息   热身  拜日式 A (Surya Namaskara A) 站立前屈手抓脚(Padangusthasana)  战士二式(Virabhadrasana 2)  双角式(Prasarita Padottanasana)    树式(Vrksasana)   半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)   坐立前曲式(Paschimattanasana)  船式(Navasara)   上升腿式        骆驼式(Ustrasana)   卧英雄(Supta Virasana)  桥式(Setu Bandhasana)    轮式(Urdhva Dhanurasana)  肩倒立(Salamba Sarvangasana)   鱼式(Matsyasana)  摊尸式放松