Sherri流瑜伽163

3753
0
2017-03-02
教练头像
饶秋玉
体式强度:1.8级
课程内容: 调息 热身 拜日式 A (Surya Namaskara A) 战士二式(Virabhadrasana 2) 反战士 双角式(Prasarita Padottanasana) 战士一式(Virabhadrasana 1) 扭转三角伸展式(Parivitta Trikonasana) 龙式 鸽子式(Kapotanasana) 牛面式(Gomukhasana) 船式(Navasara) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 鱼式(Matsyasana) 鳄鱼扭转 摊尸式放松