sherri Fine正位瑜伽2

3178
0
2016-12-28
教练头像
饶秋玉
体式强度:1.2级
课程内容:调息 热身 拜日式 A (Surya Namaskara A) 三角伸展式(Utthita Trikonasana) 战士一式(Virabhadrasana 1) 加强背部伸展式 半莲花前屈(Ardha Baddha Padma Paschimottanasana) 半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana) 半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana) 船式(Navasara) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 针眼式 单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松