Sherri流瑜伽155

2119
0
2016-09-16
教练头像
饶秋玉
和sherri流瑜伽154一样,强度不同。
课程强度:1.2级
课程内容:热身 猫式 拜日式 A (Surya Namaskara A) 战士二式(Virabhadrasana 2) 三角伸展式(Utthita Trikonasana) 半月式(Ardha Chandrasana) 战士一式(Virabhadrasana 1) 扭转三角伸展式(Parivitta Trikonasana) 弓式(Dhanurasana) 卧英雄(Supta Virasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 鱼式(Matsyasana) 卧扭转 摊尸式放松