Sherri流瑜伽149

2614
0
2016-07-12
教练头像
饶秋玉
体式强度:1.8级
课程内容:调息 猫式 下犬 拜日式 A (Surya Namaskara A) 战士二式(Virabhadrasana 2) 三角伸展式(Utthita Trikonasana) 双角式B(Prasarita Padottanasana B) 蝎子倒立(Pincha mayurasana) 鸽子式(Kapotanasana) 船式(Navasara) 鹤蝉式(Bakasana) 卧英雄(Supta Virasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 摊尸式放松