Sherri流瑜伽147

1530
0
2016-06-27
教练头像
饶秋玉
和sherri流瑜伽148一样,强度不同
体式强度:1.8级
课程内容:拜日式 A (Surya Namaskara A) 战士二式(Virabhadrasana 2) 三角伸展式(Utthita Trikonasana) 扭转三角伸展式(Parivitta Trikonasana) 手倒立(Adho Mukha Vrksasana) 鸽子式(Kapotanasana) 船式(Navasara) 鹤蝉式(Bakasana) 卧英雄(Supta Virasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 鳄鱼扭转式 坐角式(Upavistha Konasana) 摊尸式放松