Sherri流瑜伽145

1644
0
2016-06-13
教练头像
饶秋玉
和sherr146流瑜伽一样,强度不同。
体式强度:1.8级
课程内容:拜日式 A (Surya Namaskara A) 战士二式(Virabhadrasana 2) 三角伸展式(Utthita Trikonasana) 双角式(Prasarita Padottanasana) 战士一式(Virabhadrasana 1) 加强侧伸展式(ParsvottanasanA) 扭转三角伸展式(Parivitta Trikonasana) 手倒立(Adho Mukha Vrksasana) 弓式(Dhanurasana) 卧英雄(Supta Virasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 坐立扭转 摊尸式放松