Sherri流瑜伽144

2694
0
2016-05-30
教练头像
饶秋玉
主题:强调头倒立和手臂力量的要点
练习强度:2级
课程内容:拜日式(Surya Namaskara) 站立系列 蝎子倒立(Pincha mayurasana) 鸽子式(Kapotanasana) 船式(Navasara) 卧英雄(Supta Virasana)  桥式(Setu Bandhasana)   轮式(Urdhva Dhanurasana)  半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)  束角式(Baddha Konasana) 摊尸式放松