Sherri流瑜伽143

2573
0
2016-05-13
教练头像
饶秋玉
和Sherri流瑜伽142一样,强度不同
主题:启用上臂的肌肉保护手腕和肩膀
练习强度:1.2级
课程内容:拜日式(Surya Namaskara) 站立系列 鸽子式(Kapotanasana) 船式(Navasara) 卧英雄(Supta Virasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 鱼式(Matsyasana) 单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松