Sherri流瑜伽140

1304
0
2016-04-27
教练头像
饶秋玉
和sherri流瑜伽141一样,强度不同。
体式强度:1.2级
课程内容:拜日式 (Surya Namaskara ) 战士二式(Virabhadrasana 2) 侧角式(Utthita Parsva Konasana) 双角式(Prasarita Padottanasana) 树式(Vrksasana) 船式(Navasara) 卧英雄(Supta Virasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 摊尸式放松