Sherri流瑜伽138

2094
0
2016-04-12
教练头像
饶秋玉
和sherri流瑜伽139一样,强度不同
体式强度:1.8级
课程内容:拜日式 A (Surya Namaskara A) 战士二式(Virabhadrasana 2) 双角式(Prasarita Padottanasana) 树式(Vrksasana) 战士一式(Virabhadrasana 1) 站立前屈手抓脚(Padangusthasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 鸽子式(Kapotanasana) 船式(Navasara) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 坐立扭转 摊尸式放松