Sherri流瑜伽134

1809
0
2016-03-10
教练头像
饶秋玉
和sherri流瑜伽135一样,强度不同
主题:观想能量的循环,轻松专注的练习
练习强度:1.2级
课程内容:拜日式 A (Surya Namaskara A) 战士二式(Virabhadrasana 2) 双角式(Prasarita Padottanasana) 战士一式(Virabhadrasana 1) 站立腿上提式(Utthita Hasta Padangusthasana) 半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana) 船式(Navasara) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana) 卧扭转 摊尸式放松