sherri实用哈他2

7341
0
2016-01-29
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.5级
课程内容:拜日式 A (Surya Namaskara A) 双角式(Prasarita Padottanasana) 战士二式(Virabhadrasana 2) 战士一式(Virabhadrasana 1) 树式(Vrksasana) 半神猴(Ardha Hanumanasana) 鸽子式(Kapotanasana) 船式(Navasara) 桥式(Setu Bandhasana) 半莲花前屈(Ardha Baddha Padma Paschimottanasana) 坐立前曲式(Paschimattanasana) 摊尸式放松