Sherri复习Maty正位要点练习1

4612
0
2015-12-30
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.8级
级课程内容: 拜日式(Surya Namaskara)    战式二式(Virabhadrasana2)   三角式(Utthita Trikonasana)   双角式(Prasarita Padottanasana)  半莲花前屈(Ardha Baddha Padma Paschimottanasana) 半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana)   半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)   手倒立(Adho Mukha Vrksasana)   卧英雄(Supta Virasana)    桥式(Setu Bandhasana)    轮式(Urdhva Dhanurasana)   头倒立(Sirsasana)   卧扭转    摊尸式放松