Sherri流瑜伽128

3811
0
2015-11-27
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.8级
课程内容:拜日式(Surya Namaskara) 战式二式(Virabhadrasana2) 侧角式(Utthita Parsva Konasana) 双角式(Prasarita Padottanasana) 手倒立(Adho Mukha Vrksasana) 鸽子式(Kapotanasana) 单手蛇式(Eka Hasta Bhujasana) 船式(Navasara) 卧英雄(Supta Virasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 卧扭转 摊尸式方式