Sherri流瑜伽127

3440
0
2015-11-11
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.8级
课程内容: 拜日式A(Surya Namaskara A) 拜日式B(Surya Namaskara B) 幻椅式(Utkatasana) 战式二式(Virabhadrasana2) 三角式(Utthita Trikonasana) 手倒立(Adho Mukha Vrksasana) 半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana) 半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana) 船式(Navasara) 卧英雄(Supta Virasana) 头倒立(Sirsasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 鱼式(Matsyasana) 摊尸式放松 .....