Sherri实用流瑜伽1

10271
0
2015-11-21
教练头像
饶秋玉
主题:开髋
练习强度:1.2级
课程内容: 拜日式(Surya Namaskara)  战式二式(Virabhadrasana2)   反战式   侧角式(Utthita Parsva Konasana)   双角式(Prasarita Padottanasana)   树式(Vrksasana)   战式一式(Virabhadrasana1)    龙式     半神猴(Ardha Hanumanasana)   神猴(Hanumanasana)   鸽子式(Kapotanasana)   半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)   鹤蝉式(Bakasana)    船式(Navasara)    桥式(Setu Bandhasana)   轮式(Urdhva Dhanurasana)   卧扭转   摊尸式放松