Sherri流瑜伽123

1798
0
2015-10-05
教练头像
饶秋玉
主题:后弯
练习强度:1.5级
课程内容:拜日式(Surya Namaskara) 站立系列  手倒立(Adho Mukha Vrksasana)   半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana)     苍鹭式(Krounchasana)    蝗虫式(Salabhasana)   弓式(Dhanurasana)  轮式(Urdhva Dhanurasana)   半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)   束角式(Baddha Konasana)   坐角式(Upavistha Konasana)   摊尸式放松