Sherri流瑜伽121

1514
0
2015-10-05
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.8级
课程内容:拜日式(Surya Namaskara) 战式二式(Virabhadrasana2) 侧角式(Utthita Parsva Konasana) 神猴(Hanumanasana) 桥式(Setu Bandhasana) 半莲花前屈(Ardha Baddha Padma Paschimottanasana)肩倒立(Salamba Sarvangasana) 卧英雄(Supta Virasana) 束角式(Baddha Konasana) 坐角式(Upavistha Konasana) 头倒立(Sirsasana) 单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松