Sherri流瑜伽120

1412
0
2015-10-06
教练头像
饶秋玉
和Sherri流瑜伽119一样,强度不同
主题:Apana能量向上
练习强度:1.8级
课程内容:拜日式(Surya Namaskara) 战式二式(Virabhadrasana2) 三角式(Utthita Trikonasana) 半月式(Ardha Chandrasana) 双角式(Prasarita Padottanasana) 手倒立(Adho Mukha Vrksasana) 鸽子式(Kapotanasana) 船式(Navasara) 卧英雄(Supta Virasana) 骆驼式(Ustrasana) 束角式(Baddha Konasana) 坐角式(Upavistha Konasana) 半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana) 摊尸式放松