sherri哈他10

25799
0
2015-03-16
教练头像
饶秋玉
主题:开肩         
课程内容  猫式热身 拜日系列 站立系列 双角式(Prasarita Padottanasana) 鸽子式(Kapotanasana) 船式(Navasara) 上升腿式 半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)弓式(Dhanurasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana)  束角式(Baddha Konasana) 坐角式(Upavistha Konasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 鱼式(Matsyasana) 卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松