sherri哈他7

5614
0
2014-12-05
教练头像
饶秋玉
练习强度1.5级                        拜日系列 站立系列 半神猴(Ardha Hanumanasana) 半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana) 船式(Navasara) 
牛面式(Gomukhasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 鱼式(Matsyasana)  肩倒立(Salamba Sarvangasana) 卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式