sherri流瑜伽101

4221
0
2014-11-20
教练头像
饶秋玉
拜日系列 拜日式(Surya Namaskara) 站立系列 双角式(Prasarita Padottanasana) 半神猴(Ardha Hanumanasana) 双角式(Prasarita Padottanasana) 弓式(Dhanurasana) 船式(Navasara) 骆驼式(Ustrasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana  鱼式(Matsyasana  卧扭转式(Jathara Parivartanasana)